Καλωσoρισμα
EU logo

KASTOM

23 Jan 2019

Σας καλωσορίζουμε στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Καινοτόμο Σύστημα Παρακολούθησης και Πρόγνωσης της Ποιότητας του Αέρα», με ακρωνύμιο ΚΑΣΤΟΜ, κωδικό Τ1ΕΔΚ-01697 και κωδικό MIS 5031298 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα μέλη της Σύμπραξης του εν λόγω έργου είναι:

ΚΕΔΕΚ - Υπηρεσίες Έρευνας Παρακολούθησης και Πρόγνωσης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (ΥΠΕΡΟΣ) - Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας

ΕΠΕΧΗΔΙ - Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών, Τμήμα Χημείας

GET - GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

DOTSOFT - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Το έργο έχει ως αντικείμενο ένα πολύπλευρο και ευέλικτο σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα που θα περιλαμβάνει: (α) υποδομές (αισθητήρες ΑΡ χαμηλού κόστους), (β) εφαρμογή εξελιγμένων μοντέλων, (γ) παροχή υπηρεσιών ως SaaS (Software as a Service) ή PaaS (Platform as a Service) καθώς και (δ) παροχή περιβαλλοντικής πληροφόρησης. Το σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα που θα αναπτυχθεί θα έχει τη δυνατότητα παροχής πρωτογενών πληροφοριών (συγκεντρώσεις των ρύπων που ρυθμίζονται από τη νομοθεσία) και δεικτών ποιότητας του αέρα. Οι παρεχόμενες προγνώσεις θα βασίζονται στα αποτελέσματα του συστήματος μοντέλων όσο και στην τρέχουσα κατάσταση ΑΡ, όπως αυτή θα προκύπτει από τη συγχώνευση (fusion) των μετρήσεων του δικτύου των μικροαισθητήρων και των (τοπικών) αποτελεσμάτων του μοντέλου.

Το σύστημα ΚΑΣΤΟΜ θα εφαρμοστεί σε δυο πιλοτικές περιοχές, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας στην οποία υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα του αέρα, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στις υψηλές συγκεντρώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων. Το Ηράκλειο είναι η τέταρτη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Ελλάδας και επιλέχθηκε γιατί ανήκει σε άλλη γεωγραφική περιοχή και κλιματική ζώνη της Ελλάδας, με διαφορετικές επιδράσεις στην ποιότητα του αέρα (μεταξύ άλλων από την μεγάλης κλίμακας μεταφορά ρύπων που σε αρκετές περιπτώσεις έχει προέλευση φυσική, πχ σκόνη από την Σαχάρα). Το σύστημα θα καλύψει με υψηλή ανάλυση τόσο την πόλη του Ηρακλείου όσο και τη γειτονική περιοχή της Χερσονήσου η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο στην Κρήτη (σχεδόν 10.000.000 διανυκτερεύσεις τουριστών το χρόνο).

Το σύστημα ΚΑΣΤΟΜ το οποίο θα αναπτυχθεί θα παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα σε πέντε κατηγορίες χρηστών: (α) το κοινό, με έμφαση στις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, αθλητές, παιδιά και ηλικιωμένοι), (β) δημόσιες υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα, (γ) την επιστημονική κοινότητα, (δ) την ιατρική κοινότητα, και (ε) ιδιωτικές εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με την ποιότητα του αέρα.

Τέλος, το έργο θα συμβάλει θετικά στην απασχόληση, καθώς θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για άτομα με γνωστικό αντικείμενο το περιβάλλον και την αέρια ρύπανση, αλλά και την πληροφορική και τη γεωπληροφορική. Πέρα από τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν κατά την υλοποίηση του έργου, η δυναμική του συστήματος και η μελλοντική του αξιοποίηση αναμένεται να συντηρήσει και ίσως και να αυξήσει τον αριθμό των ατόμων που θα απασχολούνται στο μέλλον με αυτό, με στόχο την επέκταση της λειτουργία της πλατφόρμας και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και σε νέες περιοχές, όπως για παράδειγμα το λεκανοπέδιο της Αθήνας, αλλά ακόμα και περιοχές εκτός Ελλάδας.

Κατηγοριες