Νεα
EU logo

KASTOM

Σας καλωσορίζουμε στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Καινοτόμο Σύστημα Παρακολούθησης και Πρόγνωσης της Ποιότητας του Αέρα», με ακρωνύμιο ΚΑΣΤΟΜ, κωδικό Τ1ΕΔΚ-01697 και κωδικό MIS 5031298 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

[...] Read more...
23 Jan 2019

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση των εταίρων του έργου "Καινοτόμο Σύστημα Παρακολούθησης και Πρόγνωσης της Ποιότητας του Αέρα - ΚΑΣΤΟΜ" στις 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:30 μέσω skype.

[...] Read more...
23 Jan 2019

Κατηγοριες